Περιεχόμενα


Έτος ΙΑ΄ • Τεύχος 1 • Μάιος 2013


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο της Διευθύνσεως 5
Συνεργάτες του τεύχους 9

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΡΘΡΑ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Αρχιμ. ΓΡ. Δ. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ, Τα τέσσερα ομόπτωτα επίπεδα της αντιεκκλησιολογικής πολυαρχίας 13
Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Οι Ανεξάρτητες Αρχές για ζητήματα θρησκείας 37
ΣΤ. Κ. ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, Απαλλαγές στο μάθημα των θρησκευτικών και η ανάγκη νέας ρύθμισης του ζητήματος 99
Μ. Π. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Παροχή εγγυήσεων Ι. Μονής υπέρ εταιρίας. Γνωμοδότηση 111

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Συμβουλίου της Επικρατείας 594/2012 Τμ. Γ΄(με σχόλιο Β. Κ. ΜΑΡΚΟΥ) 125
Συμβουλίου της Επικρατείας 2229/2012 Τμ. Δ΄ 131
Συμβουλίου της Επικρατείας 4202/2012 Ολομ. (με σχόλιο Ι. Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ) 135
Αρείου Πάγου 1135/2011 Τμ. Γ΄ 147
Αρείου Πάγου 1145/2011 Τμ. Γ΄ 162
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 1404/2012 Τμ. Θ΄ (με ενημερωτικό σημείωμα
Θ. Χ. ΤΣΙΒΟΛΑ) 165
Διοικητικού Εφετείου Χανίων 115/2012 (με σχόλιο Γ. Κ. ΙΑΤΡΟΥ) 175
Εφετείου Αθηνών 5018/2011 184
Εφετείου Λαρίσης 327/2011 (με σχόλιο Α. Α. ΚΟΝΤΗ) 187
Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 148/2012 Τμ. Β΄ (με σχόλιο Θ. Χ. ΤΣΙΒΟΛΑ) 198

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Θ. Χ. ΤΣΙΒΟΛΑΣ, NORMAN DOE, Law and Religion in Europe, A Comparative Introduction, Oxford Univeristy Press, 2011, σσ. 336 217
Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Rapporti Chiesa-Stato: prospettive storiche e teologiche, Atti del II Forum Europeo Cattolico-Ortodosso, Rodi, Grecia, 18-22 ottobre 2010, Bologna: Edizioni Dehoniane, 2011, σσ. 246 220
Θ. Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ A. ΚΟΝΤΗΣ, Η κληρονομική διαδοχή των ορθόδοξων μοναχών στην ελληνική επικράτεια κατά το ισχύον δίκαιο [= Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου. Σειρά Β´: Μελέτες, 5], Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2012, σσ. 433. 225
Δ. Γ. ΚΡΕΜΠΕΝΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ, Η περιφερειακή οργάνωση της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ι: Μητροπόλεις-Ενορίες, [= Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου. Σειρά Β´: Μελέτες, 4], Αθήνα-Κομοτηνή: εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2011, σσ. 344. 227Έτος ΙΑ΄ • Τεύχος 2 • Νοέμβριος 2013


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συνεργάτες του τεύχους 5

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΡΘΡΑ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Γ. Α. ΠΟΥΛΗΣ, Το κανονικό αδίκημα της αίρεσης: ερμηνευτικές δυσχέρειες 9
B. K. ΜΑΡΚΟΣ, Ο θεσμός των τιτουλάριων Αρχιερέων στην Εκκλησία της Ελλάδος 33
ΣΤ. Κ. ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, Η αναγραφή του θρησκεύματος στα σχολικά απολυτήρια................................................................................................. 81
Ι. Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, Το ανεξάλειπτο της μοναχικής ιδιότητας. Γνωμοδότηση 95

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Συμβουλίου της Επικρατείας 11/2012 105
Συμβουλίου της Επικρατείας 216/2012 Τμ. ΣΤ΄ (με σημείωση της συντάξεως) 109
Συμβουλίου της Επικρατείας 4018/2012 Τμ. ΣΤ΄ (με σχόλιο Β. Χ.ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ) 113
Αρείου Πάγου 1524/2012 118
Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 2361/2012 (με ενημερωτικό σημείωμα Β. Χ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ) 130
Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου 121/2012 149
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 1563/2013 (με παρατηρήσεις Β. Κ. ΜΑΡΚΟΥ) 154
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 5928/2013 (με σχόλιο Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ) 165
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου 695/2013 (με σχόλιο Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ) 182

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ACHILLES EMILIANIDES (ed.), Religious Freedom in the European Union: The application of the European Convention on Human Rights in the European Union, Peeters Publishers, 2011, pp. 418 199
Γ. Κ. ΙΑΤΡΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΑΝΑΚΗΣ, Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην ύστερη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Από το Γένος και την Εθναρχία στο ΄Εθνος, Εκδόσεις Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 532 201
Α. Α. ΚΟΝΤΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΥΣ Κ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ Β. ΚΑΤΣΑΡΟΣ (επιμ.), Ο νέος Κατασταστικός Χάρτης της Εκκλησίας της Κύπρου, Λευκωσία: Κυπριακό Ινστιτούτο Σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας - Hippasus Publishing Ltd, 2013, σσ. 191 204
Ε. Χ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α. ΜΕΙΜΑΡΗΣ, Εθνικός προσδιορισμός και αιτούμενα στο ελλαδικό κράτος. Τα καθ’ εαυτόν Νικάνδρου Ζαννούβιου και η εποχή του (1828-1888), Θεσσαλονίκη: εκδ. οίκ. Αντ. Σταμούλη, 2012, σσ. 525 208Έτος ΙB΄ • Τεύχος 1 • Μάιος 2014


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σημείωμα του εκδότη 5
Συνεργάτες του τεύχους 7

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΡΘΡΑ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ι. Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, Το προνομιακό καθεστώς του Αγίου Όρους Άθω και οι διεθνείς περί αυτού συνθήκες 11
Αρχιμ. ΓΡ. Δ. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ, Το εκκλησιαστικό ζήτημα στην Βουλγαρία (1992-1998-2009). Συγκεφαλαίωση και πορίσματα 27
Θ. Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Οι μεταβολές του Ν. 4235/2014 στον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ν. 590/1977) 57
Κ. Β. ΚΑΤΣΑΡΟΣ, Το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και συνδικαλίζεσθαι στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Γνωμοδότηση 75
Σ. Κ. ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, Τα θρησκευτικά σύμβολα στην ελληνική εκπαίδευση. Γνωμάτευση 91

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Συμβουλίου της Επικρατείας 2313/2012 Τμ. Ε΄ (με σχόλιο Θ. Χ. ΤΣΙΒΟΛΑ) 101
Συμβουλίου της Επικρατείας 2452/2012 Τμ. Ε΄ (με σχόλιο Β. Κ. ΜΑΡΚΟΥ) 106
Συμβουλίου της Επικρατείας 3824/2012 Τμ. Δ΄ (με ενημερωτικό σημείωμα Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ) 120
Συμβουλίου της Επικρατείας 809/2013 Τμ. Δ΄ (με παρατηρήσεις Β. Κ. ΜΑΡΚΟΥ) 126
Συμβουλίου της Επικρατείας 2980/2013 Τμ. Δ΄ (με σχόλιο Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ) 134
Συμβουλίου της Επικρατείας 4146/2013 Τμ. Γ΄ (με παρατηρήσεις Γ. Κ. ΙΑΤΡΟΥ) 142
Αρείου Πάγου 485/2013 Τμ. Γ´ (με σημείωση Ε. Χ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗ) 152
Αρείου Πάγου 831/2013 Τμ. Γ´ (με σχόλιο Α. Α. ΚΟΝΤΗ) 158
Εφετείου Πειραιώς 32/2011 (με σχόλιο Ν. Γ. ΧΑΡΤΖΗ) 175
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου 246/2013 (με σχόλιο Α. Α. ΚΟΝΤΗ) 180
Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκιδικής 116/2013 (με παρατηρήσεις Β. Κ. ΜΑΡΚΟΥ) 187
Ανωτάτου Δικαστηρίου Κύπρου της 7 Φεβρουαρίου 2014 (με παρατηρήσεις Α. Κ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗ) 199

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Αρχιμ. ΓΡ. Δ. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, Ιδιαίτερα Εκκλησιαστικά Καθεστώτα στην Ελληνική Επικράτεια, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2012, σσ. 276 215
Ε. Κ. ΤΡΟΒΑ, Θ. Χ. ΤΣΙΒΟΛΑΣ, Η έννομη προστασία των θρησκευτικών πολιτιστικών αγαθών [= Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου. Σειρά Β΄: Μελέτες, 7], Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2013, σσ. 404. 227
Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Το μεταθετό των Επισκόπων στην Εκκλησία της Ελλάδος. Νομοκανονική θεώρησή του από το 1850 έως σήμερα, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2014, σσ. 173 236
Δ. Γ. ΚΡΕΜΠΕΝΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΜΑΡΚΟΣ, Το νομικό καθεστώς των Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Μονών στην ελληνική επικράτεια [= Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου. Σειρά Β΄: Μελέτες, 6], Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη, 2012, σσ. 384 241
Ε. Χ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Διατάξεις, Καταστατικά, Κανονισμοί, Νομολογία κ.λπ. της Εκκλησίας Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 2011, σσ. 615 και ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Δίκαιον, Θείοι και Ιεροί Κανόνες του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, Ηράκλειο Κρήτης, 2013, σσ. 223 245Έτος ΙB΄ • Τεύχος 2 • Νοέμβριος 2014


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συνεργάτες του τεύχους 5

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΡΘΡΑ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Περιύβριση νεκρών 9
Μ. Χ. ΤΑΤΑΓΙΑ, Τα όρια της εγκριτικής αρμοδιότητας των μητροπολιτικών συμβουλίων – Η περίπτωση των αποφάσεων των Ηγουμενοσυμβουλίων 25
Θ. Χ. ΤΣΙΒΟΛΑΣ, Το νομικό καθεστώς της νήσου Μήλου ως ιερού χώρου 33
Α. Α. ΚΟΝΤΗΣ, Μίσθωση μοναστηριακών ακινήτων. Γνωμοδοτικό σημείωμα 51

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Συμβουλίου της Επικρατείας 25/2012 Τμ. ΣΤ΄ 27
Συμβουλίου της Επικρατείας 2780/2013 Τμ. Γ΄ 71
Συμβουλίου της Επικρατείας 312/2014 Τμ. Γ΄ (με σημείωση Β. Χ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ) 75
Συμβουλίου της Επικρατείας 1920/2014 84
Συμβουλίου της Επικρατείας 2399/2014 Ολομ. (με σχόλιο Β. Κ. ΜΑΡΚΟΥ) 99
Αρείου Πάγου 947/2013 Τμ. Γ´ (με ενημερωτικό σημείωμα Ν. Γ. ΧΑΡΤΖΗ) 122
Εφετείου Πειραιά 254/2013 139
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 12953/2014 150
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χίου 46/2013 (με σημείωση Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ) 171
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Χίου 77/2013 191

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Ι. Μ. ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ, THEODOSIOS TSIVOLAS, Law and Religious Cultural Heritage in Europe. Foreword by Prof. N. DOE, Heidelberg - New York - Dordrecht - London: Springer Verlag, 2014, σσ. xii + 183 207
Αρχιμ. ΓΡ. Δ. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΝΕΒΙΣΟΓΛΟΥ, Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναβίας, Δύο πολύτιμα χειρόγραφα ιερών κανόνων (Πάτμου 172-Αθηνών 1372), Θεσσαλονίκη-Κατερίνη 2006, σσ. 151• Αι εκδόσεις των ιερών κανόνων κατά τον 16ον και 17ον αιώνα (1531-1672), Θεσσαλονίκη-Κατερίνη 2007, σσ. 228• Το Πηδάλιον και άλλαι εκδόσεις ιερών κανόνων κατά τον 18ον αιώνα, Θεσσαλονίκη-Κατερίνη 2008, σσ. 547• Το Σύνταγμα Ράλλη και Ποτλή και άλλαι εκδόσεις ιερών κανόνων κατά τον 19ον και 2όν αιώνα, Θεσσαλονίκη-Κατερίνη 2009, σσ. 179 και Λεξικόν των Ιερών Κανόνων, Θεσσαλονίκη-Κατερίνη 2013, σσ. 366 211
Γ. Κ. ΙΑΤΡΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Γ. ΠΑΝΩΤΗΣ, H πατριαρχική προστασία των «Νέων Χωρών» κατά τη β΄ δεκαετία του 20ου αιώνα, Έκδοση της Αδελφότητος Οφφικιάλων του Οικουμενικού Πατριαρχείου «Παναγία η Παμμακάριστος», Αθήνα 2014, σσ. 94 214
Αρχιμ. ΙΩΑΝ. Γ. ΖΑΜΠΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ, Βρετανική Διπλωματία και Ορθόδοξη Εκκλησία στο Ιόνιο Κράτος. Η εκκλησιαστική πολιτική του βρετανού Αρμοστή Sir Howard Douglas (1835 – 1841), Κέρκυρα 2013, σσ. 397 217
Ν. Π. ΧΑΜΑΚΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ, Νομοκανονικές διατάξεις περί του ζητήματος της συμμετοχής των λαϊκών στην εκλογή των Επισκόπων, Εκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2013, σσ. 272 220

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Θ. Δ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, Επισκόπηση νομοθεσίας 2008 - 2014 225Έτος ΙΓ΄ • Τεύχος 1 • Μάιος 2015


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συνεργάτες του τεύχους 5

ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΡΘΡΑ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Γ. Χ. ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ - P. KONONIUK, Εσωτερικό Καταστατικό της Αυ-τοκεφάλου Ορθοδόξου Εκκλησίας της Πολωνίας 9
Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Οι νέοι Κανονισμοί περί Εφημερίων στις Εκκλησίες Ελλάδος και Κρήτης: Συγκριτική επισκόπηση 47
Σ. Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Το νομικό καθεστώς των κοιμητηρίων στην ελλη-νική και την κυπριακή έννομη τάξη 65
Γ. Β. ΤΣΟΥΠΡΑΣ, Η σχισματική «Μακεδονική Εκκλησία» και οι «κανο-νικοί» ισχυρισμοί της για αυτοκεφαλία 85

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΑΡΧΩΝ

Συμβουλίου της Επικρατείας 2991/2013 Τμ. B΄ 105
Συμβουλίου της Επικρατείας 2750/2014 Τμ. Δ΄ (με σχόλιο Ν. Γ. ΧΑΡΤΖΗ) 109
Συμβουλίου της Επικρατείας 2751/2014 Τμ. Δ΄ (με σχόλιο Ν. Γ. ΧΑΡΤΖΗ) 114
Συμβουλίου της Επικρατείας 3003/2014 Ολομ. (με σχόλιο Α. Θ. ΤΡΑΥΛΟΥ) 120
Συμβουλίου της Επικρατείας 4595/2014 Τμ. Γ΄ (με παρατηρήσεις Β. Κ. ΜΑΡΚΟΥ) 133
Συμβουλίου της Επικρατείας 4836/2014 Τμ. Γ΄ 143
Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης 2147/2013 (με ενημερωτικό σημείωμα Δ. Γ. ΚΡΕΜΠΕΝΙΟΥ) 149
Εφετείου Ανατολικής Κρήτης 294/2014 (με σχόλιο Α. Α. ΚΟΝΤΗ) 157
Εφετείου Λαμίας 83/2014 (με σχόλιο Γ. Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ) 167
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 3597/2014 (με σχόλιο Β. Κ. ΜΑΡΚΟΥ) 175

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ – ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Γ. Α. ΠΟΥΛΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΜΠΕΗΣ, Αιδώς, δεκαεπτά αιώνες ελληνικού καημού από τον Όμηρο έως τον Πατριάρχη Φώτιο (800 π. Χ. έως 897 μ. Χ.), Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2013, σσ. 534. 193
Ν. Γ. ΧΑΡΤΖΗΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ – ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΛΙΑΝΤΑΣ, Οι θεσμοί του αυτοκεφάλου και του αυτονόμου καθεστώτος στην Ορ-θόδοξη Εκκλησία (Μελέτες-Πηγές), Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Μέ-θεξις, 2014, σσ. 230. 194Συνεργάτες του τεύχους

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, Λέκτορας Εκκλησιαστικού Δικαίου, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Δικηγόρος, Στουρνάρη 36 & Γ΄ Σεπτεμβρίου, 104 33 Αθήνα
ΣΑΒΒΑΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Διδάκτωρ Νομικής - Δικηγόρος - Lecturer Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Χ. Τρικούπη 64, 106 80 Αθήνα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Θεολογική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Δημ. Γεωργιάδου 5Α, 383 33 Βόλος
Πρεσβ. PIOTR KONONIUK, Πτυχ. Θεολογικής Σχολής Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Ι. Μονή Βλατάδων, Επταπυργίου 64, 546 34 Θεσ-σαλονίκη
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΟΝΤΗΣ, Διδάκτωρ Νομικής - Δικηγόρος, Κριεζώτου 6, 106 71 Αθήνα
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΡΕΜΠΕΝΙΟΣ, Δικηγόρος - Μεταπτυχ. Δίπλωμα Εκκλη-σιαστικού Δικαίου, Πίνδου 33, 153 43 Αγία Παρασκευή
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΜΑΡΚΟΣ, Διδάκτωρ Νομικής - Δικηγόρος, Πλατεία Κα-νάρια 2, 163 45 Ηλιούπολη
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΠΟΥΛΗΣ, Ομότιμος Καθηγητής Δημοκρίτειου Πανεπιστη-μίου Θράκης, Αγ. Βασιλείου 6, 570 10 Πεύκα - Θεσσαλονίκη
ΑΛΕΞΙΑ Θ. ΤΡΑΥΛΟΥ, Δικηγόρος - Μεταπτυχ. Δίπλωμα Δημοσίου Δι-καίου, Καψάλη 3, 106 74 Αθήνα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΟΥΠΡΑΣ, Διδάκτωρ Θεολογίας, Σπάρτης 4, 164 52 Αρ-γυρούπολη
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΑΡΤΖΗΣ, Δικηγόρος - Μεταπτυχ. Δίπλωμα Εκκλησια-στικού Δικαίου, Σόλωνος 60, 106 72 ΑθήναΜΕΛΕΤΕΣ
ΑΡΘΡΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ