ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

Ιωάννης Μ. Κονιδάρης

Ομότ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Με τη συνεργασία Γ. Ι. Ανδρουτσόπουλου

Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα - Θεσσαλονίκη

ISBN: 978-960-648-187-1 © 2020, 631 σελίδες, 55,00 €

 

Το έργο αυτό, καταστάλαγμα μακράς ερευνητικής και διδακτικής διαδρομής, αποσκοπεί στη συστηματική διδασκαλία του εκκλησιαστικού δικαίου. Αναπτύσσεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο εκτίθεται, κατά τρόπο εύληπτο και συνεκτικό, η ύλη του γνωστικού αντικειμένου, στην οποία εντός παρενθέσεων παρατίθενται τόσο οι νομοθετικές πηγές, πολιτειακής ή/και εκκλησιαστικής προελεύσεως, όσο και παραπομπές σε δικαστικές αποφάσεις (τις πιο πρόσφατες ή τις πλέον σημαντικές). Στο δεύτερο, το Παράρτημα, παρουσιάζονται επικαιροποιημένα και ανακαθαρμένα, ως μία οιονεί κωδικοποίηση, τα βασικά νομοθετικά κείμενα για την Εκκλησία της Ελλάδος, την Εκκλησία της Κρήτης, το Άγιον Όρος και την οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα, στα οποία στηρίζεται η έκθεση που περιέχεται στο κυρίως μέρος, με στόχο την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας με τη συστηματική μελέτη των πηγών, τη διασταύρωση και τον έλεγχο των εκτειθεμένων απόψεων. Στην Εισαγωγή του έργου εξετάζονται η έννοια, το αντικείμενο και η φύση του Εκκλησιαστικού Δικαίου, οι πηγές και η ερμηνεία του. Περαιτέρω, αναλύεται η θρησκευτική ελευθερία, το περιε-χόμενό της, οι φραγμοί στην άσκηση της λατρείας και τα θρησκευτικά και εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα. Το δεύτερο μέρος αφιερώνεται στην εξέταση των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας. Στη συνέχεια, αναλύονται τα ζητήματα της οργάνωσης της Εκκλησίας, της διοίκησης της Εκκλησίας, του εκκλησιαστικού ποινικού δικαίου και των εκκλησιαστικών δικαστηρίων. Τέλος, στο έβδομο μέρος, εξετάζονται συνοπτικώς τα ιδιαίτερα εκκλησιαστικά καθεστώτα στην ελληνική επικράτεια, δηλαδή η Εκκλησία της Κρήτης, το Άγιον Όρος και οι εκκλησιαστικές επαρχίες της Δωδεκανήσου. Τα «Μαθήματα Εκκλησιαστικού Δικαίου» προορίζονται, εν πρώτοις, για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του γνωστικού αυτού αντικειμένου. Φιλοδοξούν, όμως, ταυτοχρόνως να αποτελέσουν ένα αξιόπιστο και κατατοπιστικό βοήθημα για τους νομικούς, δικηγόρους και δικαστές, που έχουν να αντιμετωπίσουν ζητήματα του δυσχερούς και ιδιαίτερου αυτού κλάδου του δικαίου.